Ordre/EMO/194/2013

 

Al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya número 6436, de data 9 d’agost de 2013, ha sortit publicada l’ORDRE/EMO/194/2013, de 2 d’agost, per la qual s’aproven les bases reguladores i s’obre la convocatòria de la línia d’ajuts en forma de garantia per al finançament del circulant i la inversió en projectes d’innovació, internacionalització i industrialització.

 

Els beneficiaris d’aquesta línia d’ajuts són les empreses amb seu social o seu corporativa a Catalunya. Les condicions dels préstecs són:

 

  • Tipus d’interès. Euribor més un diferencial de fins a 5,75 punts percentuals.
  • Import. Es determinarà en la resolució, amb un mínim de 50.000 euros i un màxim de 500.000 euros en el cas de circulant i 1.000.000 euros en el cas d’inversió, en un o diversos préstecs. En el cas d’inversió, l’import del préstec no pot excedir del 80% de les despeses acceptades. L’import màxim de préstecs per empresa o grup empresarial serà d’1.000.000 euros.
  • Termini. El termini màxim del préstec de circulant és de 4 anys i el d’inversió és de 7 anys.
  • Carència d’amortització. Fins a 1 any en el cas de circulant i 2 en el cas d’inversió, inclosa en el termini.
  • Desemborsament. El préstec es disposarà íntegrament en el moment de la signatura.
  • Garanties. Les considerades suficients a criteri de l’Institut Català de Finances. Addicionalment, com a complement de les garanties que aporti el titular, totes les operacions comptaran amb la garantia del Departament d’Empresa i Ocupació, que serà del 70% del risc viu de les operacions. En previsió dels possibles impagaments s’afectarà el saldo disponible del fons en el 50% de l’import pendent del préstecs.
  • Comissions. Les operacions tindran una comissió d’obertura del 0,50% de l’import del préstec formalitzat amb un mínim de 500 euros per operació de préstec.
  • Interès de demora. Tipus d’interès vigent +6%.
  • Amortització. El préstec s’amortitzarà per trimestres vençuts. El termini de presentació de sol·licituds s’iniciarà a partir de l’endemà de la publicació d’aquesta Ordre al DOGC i restarà obert fins al 31 de desembre de 2014 o fins a l’exhauriment del pressupost per aquests conceptes.

 

Les sol·licituds s’han de formalitzar a través de FinEmpresa juntament amb la documentació que preveu la base 5 de l’annex d’aquestes bases reguladores que us podeu descarregar.

 

 

Comparteix

Menú

Inici

El municipi

Turisme

Comerç

L'Ajuntament

Regidories

Serveis

Consistori virtual

Actualitat