Tauler d'anuncis

 

Anunci o edicte

Data

Document

Modificació preu públic Juguem a Prats 24/11/2017 Veure l'anunci
Aprovació del preu públic dels comandaments de les pilones d'accés al carrer major. 7/11/2017 Veure l'anunci
Aprovació inicial de la modificació de crèdits 5/2017. 27/10/2017 Veure l'anunci
Anunci d’aprovació de les bases reguladores de l'atorgament de subvencions per a les empreses que creïn ocupació" 15/11/2017 Veure l'anunci
Bases reguladores de l'atorgament de subvencions per a les empreses que creïn ocupació" 15/11/2017 Veure l'anunci
Anunci d’aprovació de bases reguladores de l’atorgament de subvencions de per a la modernització dels establiments comercials a Prats de Lluçanès" 15/11/2017 Veure l'anunci
Bases reguladores de l’atorgament de subvencions de per a la modernització dels establiments comercials a Prats de Lluçanès" 15/11/2017 Veure l'anunci
Anunci d’aprovació de les bases reguladores de l’atorgament de subvencions de per a la implantació de nous establiments comercials a Prats de Lluçanès" 15/11/2017 Veure l'anunci
Bases reguladores de l’atorgament de subvencions de per a la implantació de nous establiments comercials a Prats de Lluçanès" 15/11/2017 Veure l'anunci
Publicació de les ordenances fiscals 2018 " 25/10/2017 Veure l'anunci
Anunci de plec de clàusules administratives i el plec de prescripcions tècniques del servei de "Jardineria de Prats de Lluçanès",. 06/06/2017 Veure l'anunci
Modificació de la relació de llocs de treball. 06/06/2017 Veure l'anunci
Aprovació definitiva de la modificació de crèdits 2/2017. 06/06/2017 Veure l'anunci
Convocatòria d'una plaça d'administratiu. 12/06/2017 Veure l'anunci
Aprovació del padró de la taxa de cementiris per al 2017. 24/05/2017 Veure l'anunci
Convocatòria d'una plaça de personal tècnic dinamitzador sociocultural. 15/05/2017 Veure l'anunci
Exposició pública del compte general 2016. 12/05/2017 Veure l'anunci
Convocatòria per a l'elecció de jutge/essa de pau i jutge/essa substitut/a. 12/05/2017 Veure l'anunci
Bases de la convocatòria i full de solicitud. 12/05/2017 Veure les BASES
Aprovació inicial de la modificació de crèdits 2/2017. 11/05/2017 Veure l'anunci
Aprovació inicial de les quotes d'urbanització del sector PP2 Cal Dama, fase 3. 11/05/2017 Veure l'anunci
Aprovació inicial de l'Ordenança per a l'estacionament de caravanes i autocaravanes a la zona de l'àrea de lleure. 11/05/2017 Veure l'anunci
Aprovació inicial de les quotes d'urbanització del sector PP2 cal Dama, fase 3. 05/05/2017 Veure l'anunci
Aprovació del preu públic de diferents esdeveniments. 04/04/2017 Veure l'anunci
Condicions que regeixen els concurs per adjudicar les barres de bar de la festa de Sant Joan i els Elois 2017. 21/03/2017 Veure l'anunci
Licitació del contracte administratiu de les obres de l'Hotel d'entitats. 10/03/2017 Veure l'anunci
Aprovació del conveni de col·laboració establert per a la transferència del servei d'escola de música. 08/03/2017 Veure l'anunci
Aprovació de la transferència i la correlativa assumpció per part del Consorci del Lluçanès del servei d'escola de música. 24/02/2017 Veure l'anunci
Aprovació del preu públic del dinar de carnestoltes. 24/02/2017 Veure l'anunci
Aprovació definitiva del pressupost i plantilla per al 2017. 13/02/2017 Veure l'anunci
Correcció d'errades de les ordenances fiscals 2017, publicades al BOPB de 29.12.2016. 13/02/2017 Veure l'anunci
Aprovació definitiva de la relació de llocs de treball de l'Ajuntament 10/02/2017 Veure l'anunci
Correcció d'errada referent a la convocatòria de peó de brigada, publicada al BOPB de 30.01.2017 08/02/2017 Veure l'anunci
Correcció d'errors de l'aprovació definitiva de la modificació de les ordenances fiscals per al 2017. 31/01/2017 Veure l'anunci
Aprovació del preu públic del llibre La guerra civil d'un pradenc 1926-1939. Dietari de Joan Reixach Fornell. 31/01/2017 Veure l'anunci
Bases i convocatòria de dues places de peó de la brigada municipal. 30/01/2017 Veure l'anunci
ANUNCI sobre convocatòria de dues places de personal de peó de brigada. 18/01/2017 Veure l'anunci
Rectificació de l'anunci d'aprovació definitiva de la modificació de les ordenances fiscals. 20/01/2017 Veure l'anunci
Oferta pública d'ocupació per al 2017. 09/01/2017 Veure l'anunci
Aprovació inicial del pressupost i de la plantilla per al 2017. 03/01/2017 Veure l'anunci
Aprovació inicial de la modificació de la relació de llocs de treball. 03/01/2017 Veure l'anunci
Aprovació definitiva de l'Ordenança dels mercats de venda no sedentària. 02/01/2017 Veure l'anunci
Aprovació definitiva de l'Ordenança de residus. 02/01/2017 Veure l'anunci
Aprovació definitiva de la modificació de l'Ordenança municipal reguladora dels ajuts econòmics d'urgència social. 02/01/2016 Veure l'anunci
Aprovació definitiva de la modificació de les ordenances fiscals per al 2017. 29/12/2016 Veure l'anunci
Aprovació definitiva de la modificació de crèdits 7/2016. 15/12/2016 Veure l'anunci
Aprovació preu públic cubell fracció orgànica. 28/11/2016 Veure l'anunci
Correcció d'errors del plec de clàusules adm. particulars regulador de la contractació de les obres de millora i regeneració del c. Major i de la pl. de l'Església a l'Ajuntament. 21/11/2016 Veure l'anunci
Aprovació i modificació de preus públics. 18/11/2016 Veure l'anunci
Correcció d'errades del plec de clàusules administratives particulars de les obres d'urbanització del sector PP2-Cal Dama. 17/11/2016 Veure l'anunci
Aprovació del preu públic de contenidors per a fracció orgànica 07/11/2016 Veure l'anunci
Aprovació inicial de l'Ordenança municipal reguladora dels ajuts econòmics d'urgència social 07/11/2016 Veure l'anunci
Aprovació inicial de la modificació de les ordenances fiscals per al 2017 07/11/2016 Veure l'anunci
Aprovació del plec de clàusules i de la licitació de les obres Projecte d'urbanització del sector PP2 Cal Dama, fase 3 07/11/2016 Veure l'anunci
Aprovació inicial de l'Ordenança de recollida de residus 07/11/2016 Veure l'anunci
Aprovació inicial de l'Ordenança de mercats de venda no sedentària 07/11/2016 Veure l'anunci
Aprovació del plec de clàusules administratives i de la licitació de les obres Projecte de millora i regeneració del carrer Major i de la plaça de l'Església 07/11/2016 Veure l'anunci
Aprovació de la modificació de crèdits 7/16 07/11/2016 Veure l'anunci
Aprovació inicial del projecte de distribució interior de l'edifici situat a l'av. Pompeu Fabra, 8 07/11/2016 Veure l'anunci
Aprovació definitiva de les Normes d'organització i funcionament de l'Escola de Música 03/10/2016 Veure l'anunci
Aprovació definitiva de l'expedient de modificació de crèdits 5/2016 14/09/2016 Veure l'anunci
Modificació del preu públic del dinar per acompanyants de la festa dels avis 14/09/2016 Veure l'anunci
Bases reguladores específiques de convocatòria de subvencions per a les empreses que creïn ocupació 01/09/2016 Veure l'anunci
Reglament de la Taula de Dinamització Econòmica 01/09/2016 Veure l'anunci
Modificació de l'ordenança fiscal de la taxa per llicències o la comprovació d'activitats comunicades en matèria d'urbanisme 01/09/2016 Veure l'anunci
Convocatòria de la borsa de tècnic auxiliar de turisme 12/08/2016 Veure l'anunci
Aprovació del preu públic de begudes de la mostra gastronòmica TastaQmarca 01/08/2016 Veure l'anunci
Aprovació inicial del preu públic per la venda de llibre Ermites del Lluçanès 22/07/2016 Veure l'anunci
Aprovació inicial del preu públic per la venda de llibre Ermites del Lluçanès 22/07/2016 Veure l'anunci
Aprovació inicial del projecte de modificació de la urbanització del sector PP2 Cal Dama 3a fase 22/07/2016 Veure l'anunci
Aprovació inicial del projecte de reforma de l'entrada i adequació de l'interior del local social per a la gent gran 22/07/2016 Veure l'anunci
Nomenament d'un tècnic d'administració especial 18/07/2016 Veure l'anunci
Aprovació inicial del Reglament de la Taula de Dinamització Econòmica 15/07/16 Veure l'anunci
Aprovació inicial de modificació de crèdit 4/16 14/07/16 Veure l'anunci
Aprovació inicial de la modificació de l'Ordenança fiscal de la taxa per llicències o la comprovació d'activitats comunicades en matèria d'urbanisme 14/07/16 Veure l'anunci
Aprovació inicial de les bases reguladores de la convocatòria de subvencions per a les empreses que creïn ocupació 14/07/16 Veure l'anunci
Aprovació inicial de la revisió del Padró Municipal d'Habitants a l'1 de gener de 2016 14/07/16 Veure l'anunci
Aprovació definitiva del preu públic per material per a la gestió del fibrociment 1/07/16 Veure l'anunci
Aprovació definitiva del preu públic de venda de llibres 1/07/16 Veure l'anunci
Aprovació del preu públic del gots per a les festes 15/06/16 Veure l'anunci
Aprovació definitiva de l'expedient de modificació crèdits 3/2016 15/06/16 Veure l'anunci
Aprovació del preu públic de comandaments de pilones d'accés al passeig del Lluçanès 15/06/16 Veure l'anunci
Aprovació del preu públic de les entrades de la Festa Major 3/06/16 Veure l'anunci
Convocatòria del concurs de barres de bar 31/05/16 Veure l'anunci
Correcció d'errades a la convocatòria d'una borsa de personal tècnic de cultura i educació, i convocatòria d'una borsa de personal peó de brigada 23/05/16 Veure l'anunci
Bases per a la convocatòria d'una borsa de personal dinamitzador sociocultural dins els plans d'ocupació finançats per la Diputació de Barcelona 23/05/16 Veure l'anunci
Convocatòria d'una borsa de personal peó de brigada 10/05/16 Veure l'anunci
Convocatòria d'una borsa de personal tècnic de cultura i educació 10/05/16 Veure l'anunci
Aprovació inicial de l'expedient de modificació de credit núm. 3/2016 9/05/16 Veure l'anunci
Procés de selecció per a la promoció interna de la plaça de tècnic de l'administració especial 5/05/16 Veure l'anunci
Aprovació inicial del preu públic del sopar del Cap de setmana jove 5/05/16 Veure l'anunci
Aprovació definitiva del Reglament de la Taula d'Esports 5/05/16 Veure l'anunci
Exposició pública del compte general de l'exercici 2015 11/04/16 Veure l'anunci
Aprovació definitiva de l'expedient de modificació de crèdits número 1/2016 11/04/16 Veure l'anunci
Aprovació inicial de la modificació dels Estatuts del Consorci del Lluçanès 10/03/16 Veure l'anunci
Aprovació inicial del Reglament de la Taula d'Esports 10/03/16 Veure l'anunci
Aprovació de la delegació en la Junta de Govern de l'aprovació de preus públics 10/03/16 Veure l'anunci
Aprovació inicial de la modificació crèdits 1/16 10/03/16 Veure l'anunci
Aprovació definitiva de modificació de la relació llocs de treball per a l'any 2016 08/02/16 Veure l'anunci
Aprovació definitiva del pressupost i la plantilla per al 2016 05/02/16 Veure l'anunci
Aprovació del preu públic del sopar popular de Santa Àgata 05/02/16 Veure l'anunci
Anunci sobre aprovació de la relació de llocs de treball 07/01/16 Veure l'anunci
Delegació de competències de l'alcalde 04/01/16 Veure l'anunci
Aprovació inicial de la modificació de la relació de llocs de treball 04/01/16 Veure l'anunci
Aprovació inicial del pressupost i plantilla, exercici 2016 04/01/16 Veure l'anunci
Aprovació definitiva de l'Ordenança general de preus públics, així com la relació de preus públics per a l'exercici de 2016 31/12/15 Veure l'anunci
Aprovació definitiva de modificació d'ordenances fiscals per a l'exercici 2016 28/12/15 Veure l'anunci
Aprovació definitiva de l'Ordenança municipal reguladora dels ajuts econòmics d'urgència social 28/12/15 Veure l'anunci
Aprovació inicial de la modificació de crèdits 7/15 9/11/15 Veure l'anunci
Aprovació provisional de la modificació de les ordenances fiscals per a l'exercici 2016 9/11/15 Veure l'anunci
Aprovació inicial de l'Ordenança reguladora dels ajuts econòmics d'urgència social 9/11/15 Veure l'anunci
Llista definitiva d'admesos i exclosos de la borsa de treball per a mestres d'educació infantil i direcció de lescola bressol "La Pitota" 12/09/15 Veure l'anunci
Aprovació inicial dels plecs del contracte de "Dinamització, manteniment, gestió i neteja de les instal·lacions del Pavelló esportiu, piscina municipal, camp de futbol, pista de pàdel, centre BTT, sala polivalent i els seus respectius serveis de bar" 10/09/15 Veure l'anunci
Llista provisional d’admesos i exclosos de la direcció de l’escola Bressol "La Pitota" 28/08/15 Veure l'anunci
Aprovació inicial dels plecs del contracte del manteniment de la xarxa informàtica i comunicació de l'Ajuntament 10/08/15 Veure l'anunci
Aprovació inicial del Padró Municipal d'Habitants 12/08/15 Veure l'anunci
Aprovació inicial de l'expedient de modificació de crèdits núm. 6/15 del pressupost 12/08/15 Veure l'anunci
Anunci de correcció d'error material en les bases del procés selectiu per a la constitució d'una borsa de treball per a mestres d'educació infantil i direcció d'una escola bressol 03/08/15 Veure l'anunci
Anunci sobre aprovació de les bases per a la constitució d'una borsa de treball per a mestre d'educació infantil i direcció d'una escola bressol. 30/07/15 Veure l'anunci
Aprovació inicial dels plecs de clàusules i de prescripcions tècniques que han de regir el contracte del servei de la direcció de l'Escola de Música Josep Cirera Armengol. 13/07/15 Veure l'anunci
Aprovació definitiva del preu públic per la utilització de la pista de pàdel 3/07/15 Veure l'anunci
Aprovació del cartipàs municipal 2/07/15 Veure l'anunci
Convocatòria pública per a la designació dels membres de les meses del procés de participació ciutadana específic i sectorial sobre la creació de la comarca del Lluçanès 18/06/15 Veure el BAN
Aprovació de l'annex II del conveni urbanístic de cessió anticipada de l'Escola Bressol 05/06/15 Veure l'anunci
Aprovació inicial del preu públic de la pista de pàdel 18/05/15 Veure l'anunci
Aprovació de la modificació del projecte d'urbanització del sector PP2 Cal Dama, fase 3A 13/05/15 Veure l'anunci
Decret núm 55/2015 finalitzat el procés de selecció per a una plaça d'auxiliar de jardiner 29/04/15 Veure l'anunci
Decret núm 54/2015 finalitzat el procés de selecció per a una plaça de dinamitzador sociocultural 29/04/15 Veure l'anunci
Relació d'aspirants admesos i exclosos del procés per la contractació d'un dinamitzador sociocultural 28/04/15 Veure l'anunci
Decret número 42/2105 amb la relació d'aspirants admesos per a la contractació d'un dinamitzador sociocultural 10/04/15 Veure l'anunci
Decret número 41/2105 amb la relació d'aspirants admesos per a la contractació d'auxiliar de jardineria 10/04/15 Veure l'anunci
Aprovació inicial d'un preu públic 10/04/15 Veure l'anunci
Aprovació del compte general de l'exercici 2014 08/04/15 Veure l'anunci
Aprovació de les bases i la convocatòria de personal d’un auxiliar de jardiner 24/03/15 Veure l'anunci
Aprovació de les bases i la convocatòria de personal d’un dinamitzador sociocultural 24/03/15 Veure l'anunci
Expedient núm. 190 d'activitats sotmeses al règim de llicència ambiental del 20 de febrer al 27 de març de 2015 20/02/15 Veure l'anunci
Decret núm. 20/2015 sobre la constitució d'una Borsa de Treball d'aspirants per a contractacions laborals temporals de tècnica en educació infantil 18/02/15 Veure l'anunci
Decret sobre el procés de selecció per a una plaça de peó de brigada 13/02/15 Veure l'anunci
Decret sobre el procés de selecció per a una plaça de tècnic auxiliar de turisme 13/02/15 Veure l'anunci
Decret sobre el procés de selecció per a una plaça de personal de neteja 13/02/15 Veure l'anunci
Aprovació de la plantilla de personal per a l’exercici 2015 03/02/15 Veure l'edicte
Aprovació de la plantilla de personal per a l’exercici 2015 02/02/15 Veure l'edicte
Aprovació definitiva del pressupost i la plantilla per al 2015 02/02/15 Veure l'anunci
Llistat d’admesos per la convocatòria de personal d’un peó de brigada 23/01/15 Veure l'anunci
Llistat d’admesos per la convocatòria de personal de neteja 23/01/15 Veure l'anunci
Llistat d’admesos per la convocatòria de personal d’un tècnic auxiliar de turisme 23/01/15 Veure l'anunci
Modificació de les bases reguladores del procés de selecció d'un brigada i de personal de neteja 22/01/15 Veure l'anunci
Correcció de l'anunci publicat al BOP de 31.12.2014 sobre l'aprovació definitiva de la modificació de les ordenances fiscals per a l'exercici 2015 19/01/15 Veure l'anunci
Modificació de les bases reguladores del procés de selecció d'un brigada i de personal de neteja 02/01/15 Veure l'anunci
Convocatòria i bases reguladores del procés de selecció d'un peó de brigada 08/01/15 Veure l'anunci
Convocatòria i bases reguladores del procés de selecció d'un tècnic auxiliar de turisme 08/01/15 Veure l'anunci
Convocatòria i bases reguladores del procés de selecció de personal de neteja 08/01/15 Veure l'anunci
Aprovació definitiva de la modificació de les ordenances fiscals per a l'exercici 2015 31/12/14 Veure l'anunci
Aprovació definitiva de la modificació de crèdits 7/2014 31/12/14 Veure l'anunci
Bases per a la constitució d'una borsa de treball d'aspirants per a contractacions laborals temporals de tècnic/a en educació infantil 02/12/14 Veure l'anunci
Licitació per a l'adjudicació d'una llicència de taxi 01/10/14 Veure l'anunci
Aprovació de l'expedient de modificació de crèdits 6/2014 29/09/14 Veure l'anunci
Convocatòria de les Beques esportives per a infants i adolescents, curs 2014-2015 12/09/14 Veure l'anunci
Aprovació definitiva dels plecs generals de contractació 10/09/14 Veure l'anunci
Aprovació definitiva de modificació de l'Ordenança ICIO 10/09/14 Veure l'anunci
Aprovació definitiva de modificació de l'Ordenança ICIO 11/08/14 Veure l'anunci
Aprovació definitiva de la modificació de crèdit 4/2014 11/08/14 Veure l'anunci
Aprovació definitiva del pressupost general del 2014 11/07/14 Veure l'anunci
Aprovació definitiva de l'expedient de modificació de crèdit 3/2014 03/07/14 Veure l'anunci
Compte general del 2013 03/07/14 Veure l'anunci
Aprovació definitiva del preu públic per la venda d'entrades al concert de Txarango 02/06/14 Veure l'anunci
Aprovació definitiva del Pla d'emergència de la sala polivalent 02/06/14 Veure l'anunci
Aprovació definitiva de la modificació de crèdits 2/2014 29/04/14 Veure l'anunci
Aprovació definitiva del preu públic de publicitat 29/04/14 Veure l'anunci
Aprovació de la revisió del Padró Municipal d'Habitants 11/04/14 Veure l'anunci

 

 

Comparteix

Menú

Inici

El municipi

Turisme

Comerç

L'Ajuntament

Regidories

Serveis

Consistori virtual

Actualitat