Perfil del contractant

 

 

L'Ajuntament de Prats de Lluçanès, com a ens públic que realitza contractacions i d'acord amb el que disposa l'article 42 de la llei 30/2007, de 30 d'octubre, de Contractes del Sector Públic, difón mitjançant internet el seu perfil de contractant. En aquest perfil s'inclouen les licitacions obertes o en curs, les licitacions previstes, els contractes adjudicats i la informació general de l'òrgan de contractació.

A través de l’ACCÉS DIRECTE al perfil del contractant, podeu consultar tota la informació relativa a la contractació pública realitzada per l’Ajuntament de Prats de Prats de Lluçanès.

 

 

 

LICITACIONS EN CURS:

 

 

Servei de jardineria (veure documents)

Venda d'instruments (veure document)

Anunci contracte fisioteràpia i gimnàs SAIAR (veure document)

Plecs de clàusules administratives particulars contracte fisioteràpia i gimnàs SAIAR (veure document)

 

MODIFICACIONS DELS CONTRACTES FORMALITZATS, PRÒRROGUES,

LICITACIONS ANUL·LADES I RESOLUCIONS ANTICIPADES:

No n'hi ha

Comparteix

Menú

Inici

El municipi

Turisme

Comerç

L'Ajuntament

Regidories

Serveis

Consistori virtual

Actualitat