Ordenances fiscals

Ordenances fiscals 

 

Número d'ordenança

Document Data d'aprovació Entrada en vigor

1. Impost sobre béns immobles Veure l'ordenança 26/10/2016 01/01/2017
2. Impost sobre activitats econòmiques Veure l'ordenança 26/10/2016
01/01/2017
3. Impost sobre vehicles de tracció mecànica Veure l'ordenança
26/10/2016
01/01/2017
4. Impost sobre l'increment de valors dels terrenys de naturalesa urbana Veure l'ordenança
26/10/2016
01/01/2017
5. Impost sobre construccions, instal·lacions i obres Veure l'ordenança 26/10/2016
01/01/2017
6. Taxa per ocupacions del subsòl, el sòl i la volada de la via pública Veure l'ordenança 26/10/2016
01/01/2017
7. Taxa per aprofitament especial del domini públic local, a favor d'empreses explotadores de serveis de subministraments d'interès general Veure l'ordenança 28/10/2015
01/01/2016
9. Taxa per l'ocupació de terrenys d'ús públic amb mercaderies, materials de construcció, runes, tanques, estíntols, bastides i altres instal·lacions anàlogues Veure l'ordenança 28/10/2015
01/01/2016
10. Taxa per utilització privativa o aprofitament especial de la via pública amb entrades de vehicles a través de les voreres o de qualsevol altre espai de domini públic local i les reserves de via pública per a aparcament, càrrega i descàrrega de mercaderies de qualsevol mena Veure l'ordenança 26/10/2016
01/01/2017
11. Taxa per l'ocupació de terrenys d'ús públic amb taules i cadires amb finalitat lucrativa Veure l'ordenança 28/10/2015
01/01/2016
12. Taxa per la instal·lació de quioscos en la via pública Veure l'ordenança 28/10/2015 01/01/2016
13. Taxa per parades, barraques, casetes de venda, espectacles o atraccions situats en terrenys d'ús públic i indústries del carrer i ambulants i rodatge cinematogràfic Veure l'ordenança 28/10/2015 01/01/2016
16. Taxa per expedició de documents administratius Veure l'ordenança 28/10/2015 01/01/2016
18. Taxa per la llicència d'autotaxi Veure l'ordenança 28/10/2015 01/01/2016
20. Taxa per llicències o la comprovació d'activitats comunicades en matèria d'urbanisme Veure l'ordenança 30/06/2016
02/09/2016
21. Taxa per la prestació de serveis d'intervenció administrativa en l'activitat dels ciutadans i les empreses a través del sotmetiment a prèvia llicència, comunicació prèvia o declaració responsable, així com pels controls posteriors a l'inici de l'activitat, els controls periòdics i les revisions periòdiques Veure l'ordenança 28/10/2015
01/01/2016
24. Taxa per la prestació del servei d'Escola Bressol Veure l'ordenança 26/10/2016
01/01/2017
25. Taxa per la prestació de serveis en la piscina municipal Veure l'ordenança 28/10/2015
01/01/2016
26. Taxa per prestació de serveis de cementiris Veure l'ordenança 28/10/2015
01/01/2016
28. Taxa per la prestació del servei de gestió de residus municipals Veure l'ordenança 28/10/2015
01/01/2016
31. Taxa per la prestació dels serveis d'ensenyaments especials en establiments municipals Veure l'ordenança 26/10/2016
01/01/2017
34. Taxa per la prestació dels serveis d'inspecció i control sanitari dels establiments destinats a la producció, emmagatzematge i comercialització de carn fresca i els seus derivats Veure l'ordenança 28/10/2015
01/01/2016
37. Ordenança fiscal general reguladora de contribucions especials Veure l'ordenança 28/10/2015
01/01/2016
50. Ordenança reguladora de la taxa per a la utilització de diferents espais municipals Veure l'ordenança 26/10/2016
01/01/2017
51. Taxa per a la tinença de gossos Veure l'ordenança 28/10/2015
01/01/2016
52. Taxa per la prestació del servei d'atenció integral a la gent a l'àmbit rural (SAIAR) Veure l'ordenança 26/10/2016
01/01/2017
54. Taxa per la gestió dels residus procedents de la construcció i demolició del municipi de Prats de Lluçanès Veure l'ordenança 28/10/2015
01/01/2017
Ordenança general de gestió, liquidació, inspecció i recaptació dels ingressos de dret públic municipals Veure l'ordenança 26/10/2016
01/01/2017
Ordenança mercats de venda no sedentària Veure l'ordenança 26/10/2016
01/01/2017
Ordenança de recollida de residus al municipi de Prats de Lluçanès Veure l'ordenança 26/10/2016
01/01/2017
Ordenança d'ajuts econòmics d'urgencia social Veure l'ordenança 31/12/2015
01/01/2016
Ordenança general del preus públics Veure l'ordenança 16/12/2016
01/01/2017
Comparteix

BOPB i DOGC

Consulta les ordenances i reglaments generals, organitzatius i de serveis que s'hagin publicat de Prats de Lluçanès al BOPB i al DOGC des de l'any 1998 en format pdf.

També hi podreu trobar les ordenances fiscals vigents, publicades des de l'any 2001.

 

Accedeix a la informació des d'aquí