Junta de govern municipal

 

D’acord amb el que disposa l’article 20.1.b) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les bases de règim local, en que s’estableix que la Junta de Govern Local existeix en tots els municipis de població superior a 5.000 habitants i en els de menys quan ho disposi el reglament orgànic o així ho acordi el Ple de l’Ajuntament, com en el nostre cas.

Vist l'article 23 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les bases de règim local i l'article 54 del DL 2/2003, pel qual s'aprova el Text Refós de la Llei Municipal i de règim local de Catalunya.

La Junta de Govern estarà integrada per l'Alcalde, Isaac Peraire, que serà el seu president i per les 3 tinències d'alcalde designades per Decret d'alcaldia, Anna Plans, Iolanda Roset i Montserrat Perarnau.

 

L’objectiu d’aquest òrgan és dotar d’una major celeritat i eficàcia l’actuació municipal delegant competències pròpies del ple o de l’Alcalde a la Junta de Govern.

 

Les sessions poden ser ordinàries o extraordinàries. Les ordinàries tenen una periodicitat quinzenal. Generalment es fan el primer i el tercer dimecres de cada mes no festiu a les 19:30h a les dependències de l'Ajuntament de Prats. 

 

Delegació de l'Alcalde a la Junta

Correspon a la Junta de Govern Local, a més de l’assistència permanent a l’Alcalde en l’exercici de les seves atribucions, les següents competències que es deleguen:

  • Atorgaments de llicències d’obres majors i menors
  • Resolució de peticions, tant de particulars com d’entitats, de tipus econòmic i/o tributari
  • Aprovació de factures, despeses i pagaments
  • Contractacions i concessions quan el seu import no superi el 10% dels recursos ordinaris del pressupost.
  • Aprovació d’instruments de gestió urbanística i projectes d’urbanització.
  • Aprovació de projectes d’obres i serveis previstos en el pressupost.
  • Tots aquells altres assumptes que puntualment l’Alcaldia li pugui delegar.

2017

 
Data Acta de la junta de govern
19 de setembre de 2017 Veure l'acta 
5 de setembre de 2017 Veure l'acta 
22 d'agost de 2017 Veure l'acta 
18 de juliol de 2017 Veure l'acta 
4 de juliol de 2017 Veure l'acta 
20 de juny de 2017 Veure l'acta 
6 de juny de 2017 Veure l'acta 
16 de maig de 2017 Veure l'acta 
2 de maig de 2017 Veure l'acta 
18 d'abril de 2017 Veure l'acta 
4 d'abril de 2017 Veure l'acta 
21 de març de 2017 Veure l'acta 
7 de març de 2017 Veure l'acta 
21 de febrer de 2017 Veure l'acta 
7 de febrer de 2017 Veure l'acta 
17 de gener de 2017 Veure l'acta 
   

2016

 
Data Acta de la junta de govern
21 de desembre de 2016 Veure l'acta 
29 de novembre de 2016 Veure l'acta 
15 de novembre de 2016 Veure l'acta 
2 de novembre de 2016 Veure l'acta 
18 d'octubre de 2016 Veure l'acta 
4 d'octubre de 2016 Veure l'acta 
21 de setembre de 2016 Veure l'acta 
7 de setembre de 2016 Veure l'acta 
31 d'agost de 2016 Veure l'acta 
3 d'agost de 2016 Veure l'acta 
6 de juliol de 2016 Veure l'acta 
15 de juny de 2016 Veure l'acta 
1 de juny de 2016 Veure l'acta 
19 de maig de 2016 Veure l'acta 
4 de maig de 2016 Veure l'acta 
19 d'abril de 2016 Veure l'acta 
6 d'abril de 2016 Veure l'acta 
15 de març de 2016 Veure l'acta 
2 de març de 2016 Veure l'acta 
17 de febrer de 2016 Veure l'acta 
3 de febrer de 2016 Veure l'acta 
20 de gener de 2016 Veure l'acta 
   
   

2015

 
Data Acta de la junta de govern
18 de novembre de 2015 Veure l'acta 
4 de novembre de 2015 Veure l'acta 
21 d'octubre de 2015 Veure l'acta 
7 d'octubre de 2015 Veure l'acta 
16 de setembre de 2015 Veure l'acta 
28 d'agost de 2015 Veure l'acta 
29 de juliol de 2015 Veure l'acta 
1 de juliol de 2015 Veure l'acta 
10 de juny de 2015 Veure l'acta 
6 de juny de 2015 Veure l'acta 
20 de maig de 2015 Veure l'acta 
6 de maig de 2015 Veure l'acta 
15 d'abril de 2015 Veure l'acta 
8 d'abril de 2015 Veure l'acta 
18 de març de 2015 Veure l'acta 
4 de març de 2015 Veure l'acta 
18 de febrer de 2015 Veure l'acta 
4 de febrer de 2015 Veure l'acta 
21 de gener de 2015 Veure l'acta 

 

Comparteix

Menú

Inici

El municipi

Turisme

Comerç

L'Ajuntament

Regidories

Serveis

Consistori virtual

Actualitat