Entitats vinculades i organismes

Entitats vinculades i organismes

 

La Llei 19/2014, de 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern és aplicable tant a l'Ajuntament de Prats de Lluçanès com a les societats mercantils amb participació majoritària o vinculades a les Administracions Públiques i també a les fundacions del sector públic i les entitats de dret públic dependents o vinculades amb aquestes Administracions.

 

 

Comparteix