Dades econòmiques

Dades econòmiques

 

En aquest apartat podeu consultar les principals dades econòmiques corresponents al pressupost municipal i les inversions, a la seva evolució i modificacions acordades, l'execució pressupostària i els comptes generals.

D'aquesta manera, podreu accedir a la consulta sobre el compliment de les obligacions dins del termini establert respecte de la fiscalització que porta a terme la Sindicatura de Comptes, òrgan de control extern de fiscalització de la situació econòmica i pressupostària de les administracions públiques, sobre el compte general i els estats comptables anuals de l'Ajuntament de Prats de Lluçanès i de les entitats a ell vinculades en cada moment.

Per altra banda podeu consultar informació detallada de les dades relatives de l'endeutament municipal, del patrimoni municipal, del Pla de Tresoreria relatiu a la forma de pagament d'aquesta corporació i del periode mitjà de pagament als proveïdors municipals, així com la relació dels principals proveïdors de l'exercici econòmic en curs.

També trobareu les dades corresponents a les subvencions que convoca i atorga l'Ajuntament i els indicadors econòmics més rellevants.

Comparteix